X-PLUS

ເຈົ້າຈະມີເຊັກທີ່ດີຍ້ຽມຫາກຕ້ອງການ:

 • ແຂງປານເຫຼັກໃນ 1 ນາທີ

 • ແຂງດົນເຖິງ 2 ຊົ່ວໂມງ

 • ການເຖິງຈຸດສຸດຍອດທີ່ບ້າໄປເລີຍ

ເຈົ້າຈື່ບໍ ການເຄີຍເຊັກທີ່ດີສຸດຂອງເຈົ້າບໍ?

ດ້ວຍ X-PLUS ເຊັກຂອງເຈົ້າຈະດີຂຶ້ນ. ມັກ

ຊອກຫາ

ພຽງທາ
X-PLUS ກ່ອນມີເຊັກ ໃຫ້ເຈົ້າ ແຂງ ໃນວິນາທີ

01

ໄລຍະການໃຊ້ X-PLUS
ເຮັດໃຫ້ ອະໄວຍະວະເພດຂອງເຈົ້າ ແຂງແຮງ ພາຍໃນໜຶ່ງເດືອນ

02

ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຊາຍ

ເຈົ້າຈະພ້ອມໃນການມີເຊັກສທຸກຍາມ, ທຸກບ່ອນ ແລະດົນນານຕາມເຈົ້າຕ້ອງການ

ເຫລົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຈເຈວທີ່ມະຫັດສະຈັນ

X-PLUS ໄດ້ຜົນດີ

ຊອກຫາວ່າໄດ້ຜົນແນວໃດ
 • ແຂງໃນ 1 ນາທີ

  ການສົ່ງເລືອດໃນ ອະໄວຍະວະເພດຂະຫຍາຍກວ້າງ ແລະເລືອດຕື່ມພວກມັນຢ່າງທັນທີ. ຄືກັບໝາກໂປ່ງລົມ

 • ການມີເຊັກທີ່ດົນຂຶ້ນ

  ສ່ວນທີ່ເໝືອນຖ້ຳຂອງ ອະໄວຍະວະເພດປ້ອງກັນ ການໄຫລອອກຂອງເລືອດຢ່າງວ່ອງໄວຈາກ ອະໄວຍະວະເພດ. ແມ້ກະທັ້ງຕີນລົດຂອງທ່ານຈະສູບຫນ້ອຍ!

 • ແມ້ກະທັ້ງຄວາມຮູ້ສືກທີ່ແຮງຂຶ້ນ

  ການກົດດັນເລືອດກະທົບເສັ້ນປະສາດທີ່ສຸດທີ່ ອະໄວຍະວະເພດ, ເສີມຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ ຄວາມອອ່ນໄຫວຂອງມັນ.

  ທຸກການມີເຊັກເໝືອນກັບເຊັກຄັ້ງທຳອິດ. ເຈົ້າເຂົ້າໃຈບໍ?

ເຊື່ອພວກເຮົາ, ຜູ້ຍິງຈະຂອບໃຈເຈົ້າຫລາຍໆ

 • ເໝືອນສິ່ງນີ້

 • ເໝືອນອັນນີ້

 • ຫລື ແມ້ກະທັ້ງເໝືອນອັນນີ້

ເຈົ້າຍັງລັງເລໃຈຢູ່ບໍ?

ເລີ່ມມີຄວາມສຸກ!

ຂໍ້ສະເໜີຂາຍພິເສດສິ້ນສຸດໃນ

720000 LAK
360000 LAK

ເຊີນສັ່ງຊື້